Algemene voorwaarden van LeukeAuto.nl


Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Leukeauto.nl en kopers of opdrachtgevers met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s,


Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 • de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper aan de verkoper wordt verkocht;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 • de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 • de garantie:
  1. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s onderdelen en toebehoren worden verstrekt;
  2. de garantie waarvan de bepalingen zijn vastgelegd in de bepalingen garantie voor gebruikte voertuigen van Leukeauto.nl die door de verkoper kunnen worden verstrekt;
  3. op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie

Koop en Verkoop

ARTIKEL 1 - DE AANBIEDING
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst niet nietig.

ARTIKEL 3 - DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 • in een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 • de afleveringskosten van de auto;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
 • de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 - HET RISICO VOOR DE AUTO
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs

ARTIKEL 5 - PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 6 - DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 7 - ANNULERING

 1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen n week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
 2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.


Garantie

ARTIKEL 8 - GARANTIE OP AUTO’S EN ONDERDELEN/TOEBEHOREN
 1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 9 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 is de verkoper niet verplicht om in de vervoersbehoefte van de koper te voorzien.
 2. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
 3. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, naast de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1, de garantie zoals deze eventueel wordt aangeschaft door de koper in de vorm van een garantiepakket waarvan de bepalingen zijn vastgelegd in de “Bepalingen garantie voor gebruikte voertuigen van LeukeAuto.nl” die door de verkoper kunnen worden verstrekt. De verkoper heeft de kilometerstand bij RDW/Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en staat er voor in dat deze logisch is bevonden door RDW/NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s. Defecten die zijn ontstaan binnen de Europese Economische Ruimte en die onder de garantie op gebruikte auto’s vallen dienen altijd ter reparatie te worden aangeboden bij Leukeauto.nl

ARTIKEL 9 - REPARATIE EN ONDERHOUDSGARANTIE

 1. De reparateur garandeert binnen Nederland de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  1. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
  2. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.
  3. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van kapotte onderdelen kan worden aangetoond.


Algemene bepalingen

ARTIKEL 10 - DE BETALING
 1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/reparateur.
 2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Verkoper/reparateur en koper/opdrachtgever kunnen schriftelijk overeenkomen dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld dan is de betalingstermijn n maand na het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of het opleveren van de werkzaamheden.
 4. De koper/opdrachtgever moet het verschuldigde bedrag betalen vr het verstrijken van de betalingstermijn. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na het verstrijken van de betalingstermijn een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de koper/opdrachtgever de gelegenheid om binnen tien werkdagen na ontvangst van de betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 5.  Als na het verstrijken van de termijn zoals gesteld in de betalingsherinnering er nog steeds niet is betaald dan stuurt verkoper/reparateur een kosteloze aanmaning en geeft hij de koper/opdrachtgever de gelegenheid om binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanmaning het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 6. Indien koper/opdrachtgever hierna wederom in gebreke blijft dan stuurt verkoper/reparateur een sommatie/ingebrekestelling waarin koper/ opdrachtgever wordt gewaarschuwd voor de juridische (inschakelen gerechtsdeurwaarder) en financile (incassokosten/rente, binnen de wettelijke grenzen) consequenties bij het uitblijven van betaling.


ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD OP EEN AUTO
De aan de koper geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de koper alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de koper de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.


ARTIKEL 12 - AFWIJKINGEN
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.


ARTIKEL 13 - OVERMACHT
Indien verkoper/reparateur door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht toestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van verkoper/reparateur wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door verkoper/reparateur of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.


ARTIKEL 14 - PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur:

 • de opdracht of overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen;
 • koper/opdrachtgever een optimale service geven;
 • koper/opdrachtgever in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
De autogegevens worden opgenomen in het systeem van RDW/ Nationale Autopas (NAP). In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Persoonsgegevens kunnen door verkoper/reparateur aan een derde verwerker worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van deze Algemene Voorwaarden. Persoonsgegevens worden echter uitsluitend verstrekt aan derde (binnenlandse) verwerkers waarmee verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten of aan organisaties zoals overheid, politie, en belastingdienst waaraan verkoper/reparateur verplicht is om informatie te verstrekken. De toestemming om persoonsgegevens te verwerken kan door koper/opdrachtgever te allen tijde worden ingetrokken door verkoper/reparateur hiertoe schriftelijk te verzoeken. Verkoper/reparateur is verplicht om aan dit verzoek gevolg te geven.


ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT
Op de door verkoper/reparateur gedane offertes en op alle door verkoper/reparateur aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


ARTIKEL 16 - GESCHILLEN BESLECHTING
Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen en diensten worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Leukeauto.nl is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87928183
Versie: 11/2022


AFLEVERPAKKET

A-segment: €695,-
B-segment: €795,-
C-segment: Op aanvraag

Bij aanschaf van het Rij Blij pakket biedt u LeukeAuto.nl de mogelijkheid uw nieuwe aanwinst zowel optisch als technisch te optimaliseren.
Ons doel is om u als klant volledig te ontzorgen en hierdoor de ultieme Rij Blij rijbeleving te laten ervaren!
Wij hanteren verschillende tarieven zodat u nooit te veel betaald en gegarandeerd waar voor uw geld ontvangt.

Het LeukeAuto.nl Rij Blij pakket bestaat uit:

 • Algehele technische inspectie
 • 6 maanden LeukeAuto.nl garantie*
 • Onderhoudsbeurt op schema fabrikant
 • Minimaal 10 maanden APK
 • Poetsbeurt inclusief wax-behandeling
 • Minimaal een tank brandstof
 • Tenaamstelling voertuig

* tot max 15.000 KM
Voertuigen van 5 jaar of ouder uitsluitend garantie op motor en versnellingsbak


Copyright   © Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Realisatie Solera Autodata